Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie -

Idź do spisu treści

Menu główne

RODO

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest   Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie. Siedzibą Powiatowego Lekarza Weterynarii jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie ul. Lubelska 16, 10-404 Olsztyn. Możliwe formy kontaktu: telefon /89/ 533 14 11; e-mail:plwolsztyn@olsztyn.piw.gov.pl  ,skrytka Epuap: /Piwolszytn/ESP.W sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych Panem Jackiem Białkowskim poprzez adres e-mail:
rodo@olsztyn.wiw.gov.pl lub korespondencyjnie na adres  Administratora danych osobowych.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie na podstawie

      art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Olsztynie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.
Odbiorcami danych mogą być:

 • uprawnione organy publiczne,

 • podmioty dostarczające korespondencję,

 • podmioty wykonujące usługi brakowania dokumentacji,

 • podmioty świadczące usługi zdrowotne,

 • podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających dane osobowe.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na zgody przed jej cofnięciem.
Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Olsztynie. Przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


Uwaga
: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego